อัลทรอนไทยแลนด์ – คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

อัลทรอนทีวีไทย พร้อมช่วยเหลือทุกการใช้งาน เพื่อความสุขของคนไทย

การรับประกันพิเศษ altron 3+ (อัลทรอนสามพลัส)

การรับประกัน 3+ (หน้าจอแตก)

1. สิทธิพิเศษ ลูกค้าที่ซื้อทีวีอัลทรอนภายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
2. ลงทะเบียนรับสิทธิประกันจอแตก ได้ที่ www.altron3plus.com
3. ต้องลงทะเบีนภายใน 15 วัน หลังจากซื้อสินค้า
4. หลักฐานการลงทะเบียน

– บัตรรับประกัน
– ใบเสร็จรับเงิน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

A5 Create Outline-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรรับประกัน altron 3+

altron_Waranty 3+_41

รายละเอียดโครงการ altron 3+

รายละเอียดของโครงการ altron3+ (อัลทรอน สามพลัส)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม* (คุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า) มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติ
 2. การแตกหักโดยอุบัติเหตุ

*ความเสียหายใดๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น และความเสียหายดังกล่าวจะต้องเกิดกับอุปกรณ์ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้า

เงื่อนไขของโครงการ altron 3+

เงื่อนไขของโครงการ altron3+

 1. เป็นการรับประกันสินค้า LED TV แบรนด์ altron (อัลทรอน) ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ของการรับประกัน altron3+ (อัลทรอน สามพลัส) ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.altron3plus.com เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า และได้รับการตอบรับจากทางบริษัทฯ ทาง SMS
 3. การรับประกันความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้จะสมบูรณ์และได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า เฉพาะผู้ซื้อที่มีบัตรรับประกันที่ถูกต้อง หรือลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้ หรือสแกนส่งมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องความเสียหาย
 4. ความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น
 5. เป็นการใช้งานโดยลูกค้า และรวมถึงบุคคลในครอบครัว / พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เท่านั้น
 6. ความเสียหายจะต้องเกิดกับตัวเครื่องเท่านั้น
 7. วงเงินชดเชยความเสียหาย (ต่อปี) จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามตารางด้านล่าง และในกรณีที่มูลค่าความเสียหายที่ตัวแทนรับซ่อมของบริษัทฯ ประเมินราคาไว้มีจำนวนสูงกว่าวงเงินที่ลูกค้าได้รับตามตาราง และ/หรือ ตัวแทนรับซ่อมไม่สามารถซ่อมสินค้าได้ บริษัทฯ ตกลงจะจัดหาสินค้าทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับสินค้าเดิมของลูกค้า โดยไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ปรากฏตามตารางให้แก่ลูกค้าหรือผู้เป็นเจ้าของสินค้าเท่านั้น
ระยะเวลา วงเงินชดเชยที่ได้รับ
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ 60% ของราคาที่ซื้อ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะรับผิดไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ความรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของบริษัทฯ ต่อความเสียหายแต่ละครั้งหรือความเสียหายหลายครั้งรวมกันจะไม่เกินวงเงินความคุ้มครองรวมที่ระบุข้างต้น

 1. บริษัทฯ ยกเว้นความรับผิดชอบตามสัญญาในกรณี

ก. การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หมายถึงการหารายได้ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ จากการใช้สินค้านั้นๆ ในทางการค้าหรือค้าขาย

ข. ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในชิ้นส่วนที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองดังนี้

 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของสินค้า เช่น แบตเตอรี่, อแดปเตอร์สายไฟ, Backlight, รีโมท เป็นต้น
 • ชิ้นส่วนเพื่อใช้สำหรับประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ชิ้นส่วนซึ่งตามปกติวิสัยเป็นวัสดุใช้สิ้นเปลือง
 • อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามแบบของผู้ผลิตรวมถึง การดัดแปลงใดๆของชิ้นส่วนอุปกรณ์นั้น

ค. การปรับตั้งสินค้า/ความผิดพลาดในงานช่างและศูนย์บริการซ่อมที่มิได้รับการแต่งตั้ง

 • การปรับตั้งสินค้าซึ่งมิใช่การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่อย่างใด
 • ความผิดพลาดในงานช่างอันเกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดัดแปลง หรือการปรับปรุงสินค้า
 • การซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

ง. การสึกหรอ การอุดตัน การบุบสลาย รอยขีดข่วน ถลอก เสียดสี สีซีดจาง หรือการเสื่อมสภาพหรือประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ หลอดไฟที่หมดอายุการใช้งานตามอายุการใช้งาน เป็นต้น

จ. การขนส่ง การส่งมอบ การติดตั้ง การทดสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ระหว่างติดตั้ง การถอดถอน การเคลื่อนย้าย หรือการบรรทุกมากเกินไป ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

ฉ. การทุจริต การกระทำโดยเจตนาหรือจงใจละเลยเพิกเฉยหรือการใช้ผิดวิธีของสินค้าและอุปกรณ์

ช. สินค้าที่มีการขีดฆ่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบทิ้งหรือสูญหายไปของหมายเลขเครื่อง

ซ. การเรียกเก็บคืนสินค้าของผู้ผลิตหรือจากการซ่อมหรือทดแทนชิ้นส่วนของสินค้าจากความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิต

ฌ. การบันทึกข้อมูล การ์ดหน่วยความจำ หรือหน่วยความจำภายนอกอื่นๆ และความสูญเสียใดๆต่อ  การทำขึ้นใหม่ของ การ์ดหน่วยความจำ หรือหน่วยความจำภายนอกอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในนั้น

ญ. ความเสียหายสืบเนื่องหรือต่อเนื่อง

ฎ. ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ฏ.  ความเสียหายของสินค้าอันเกิดจากเหตุ แผ่นดินไหว ลมพายุ ระเบิด การแข็งตัวของน้ำ การกระทำ อย่างป่าเถื่อนหรือประสงค์มุ่งร้าย การจลาจล ลูกเห็บ น้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะและภัยทางอากาศ

ฐ.  ความเสียหายอันเป็นผลมาจากสงครามการบุกรุก การกระทำของศัตรูต่างชาติ การจลาจล การกบฏ การถูกยึดทรัพย์โดยคำสั่งของรัฐบาลหรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายหรือการค้าขายผิดกฎหมาย หรือขนส่งโดยผิดกฎหมาย

ฑ. ความเสียหายจากปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี

ฒ. ความเสียหายของสินค้าอันเกิดจาก สภาพของอากาศหรือบรรยากาศ ความชื้น การเกิดสนิมจากสภาพแวดล้อม ตัวมอดแมลงสัตว์กัดแทะ หรือเชื้อราหรือกรรมวิธีทำความสะอาดหรือซ่อมแซม

ณ. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากคลื่นความกดอากาศ แรงสั่นสะเทือนของอากาศยานทุกชนิด

ด. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันมีผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมมาจาก

 • การปรับแต่งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 • การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์ตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขัดข้องอย่างถาวรหรือชั่วคราวของการจ่ายก๊าซไฟฟ้าหรือน้ำประปา
 • สินค้าที่มีข้อต่อที่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซ น้ำประปา หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากซอฟท์แวร์และไวรัส ความเสียหายต่อข้อมูลและอุปกรณ์ส่วนควบ (accessories) ใดๆ
 1. สินค้าที่ altron 3 + ยกเว้นความคุ้มครองอันได้แก่ สินค้าลดล้างสต๊อก (Clearance), สินค้าตัวโชว์, โทรทัศน์ที่มีราคาต่ำกว่า 3,000 บาท และสินค้าที่ไม่สามารถระบุหมายเลขเครื่องได้

การเลิกสัญญา/สัญญาสิ้นสุด

กรณีที่เลิกสัญญาหรือสัญญาเป็นอันสิ้นสุดนี้สามารถทำได้โดยอาศัยเหตุต่อไปนี้เท่านั้น

 1. กรณีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ และผู้ขายรับเปลี่ยน/คืนสินค้านั้น
 2. กรณีสินค้าเสียหายสิ้นเชิงตามเงื่อนไขของข้อสัญญา บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินค้าตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาและถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลงทันที

วิธีการรับบริการหลังการขายโครงการ altron 3+

วิธีการรับบริการหลังการขาย

 1. ติดต่อสายด่วนศูนย์บริการ altron3+

โทรศัพท์ 02 292 1770 (เวลาทำการ 8:30 – 18:00 น. จันทร์-ศุกร์)

โทรสาร 02 291 1062

อีเมล์ altron3plus@gmail.com

Facebook www.facebook.com/altronthailand/

Line@ @altron_Thailand

 1. นำส่งสินค้ามายังศูนย์บริการแต่งตั้งของ altron3+ ในพื้นที่ที่ให้บริการ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า ค้นหาศูนย์บริการได้ที่ คลิก

หมายเหตุ

 1. การเปลี่ยนสินค้าใหม่ กรณีเคลมสินค้าเมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ สามารถ เคลมได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุไว้บนใบเสร็จ หรือชดเชยโดยไม่เกินวงเงินสูงสุด 60% ของราคาซื้อ เท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้การรับประกัน altron3+ แก่สินค้าที่บริษัทฯ ยกเว้นการให้บริการได้แก่สินค้าลดล้างสต๊อก (Clearance), สินค้าตัวโชว์, โทรทัศน์ที่มีราคาต่ำกว่า 3,000 บาท และสินค้าที่ไม่สามารถระบุหมายเลขเครื่องได้

 

การรับประกันอัลทรอนทีวี

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. รับประกัน 3 ปี เฉพาะแผงวงจร เช่น เมนบอร์ด, เพาเวอร์บอร์ด เป็นต้น
2. หน้าจอรับประกัน 1 ปี ในอาการเสียที่เกิดจากความผิดพลาดจากโรงงาน เช่น จอเป็นเส้น
3. อาการที่ไม่ครอบคลุมในประกัน
– ความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่า,แผ่นดินไหว, ไฟตก,ไฟเกิน,ไฟกระชาก, เหตุก่อการร้าย, รวมถึงการใช้งานผิดวิธี, ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี, ความเสียหายจากการขนส่ง, ขาดการดูแลรักษา, จงใจให้เกิดความเสียหาย และความเสียหายอันเกิดจาก สัตว์หรือแมลงต่างๆ
– การใช้งานผิดวิธี หรือเป็นการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้งานในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
– จอแตก ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ในทุกกรณี
– อุปกรณ์ที่เสื่อมตามสภาพการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ
– สินค้ามีการนำไปตรวจเช็คซ่อมที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือตัวแทน
4. ไม่รับประกันหากไม่มีใบรับประกันมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือมีรอยแก้ไข หรือกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
5. ในกรณีที่ต้องส่งเครื่องเข้าบริษัทฯ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง (เฉพาะขาเข้าบริษัทฯ)
6. สินค้านอกประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง ทั้งไป และกลับ

altron_Waranty-3y_revised_13102016

การแก้ไขปัญหาการรับช่องดิจิตอลไม่ได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายอากาศเข้ากับช่องเสียบสายอากาศแล้ว ช่องเสียบสายอากาศจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง (ภาพที่ 1)
  case-DigitalTV_01
 2. ตรวจเช็คโหมดการใช้งานว่าอยู่ในโหมดทีวีหรือไม่ โดยการกดปุ่ม SOURCE” หรือ IN PUT” ที่รีโมท (ภาพที่ 2 และ 3) เพื่อเลือกโหมดการใช้งานให้ถูกต้อง (ภาพที่ 4)
  case-DigitalTV_02
 3. ทำการค้นหาช่องสถานีโดยการ กดปุ่ม MEMU” ที่รีโมท (รูปที่ 5) หน้าจอจะแสดงเมนู จากนั้นเลือกไปที่ “ค้นหาอัตโนมัติ” (ภาพที่ 6) (กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยัน)
  case-DigitalTV_03
 4. หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง “ตั้งค่าการค้นหา” (ภาพที่ 7) จากนั้นเลือกประเทศ ให้เป็น “Thailand” และเลือก ประเภทการปรับแต่ง ให้เป็น “DTV + ATV” เสร็จแล้วกดปุ่ม “ENTER” เพื่อทำการค้นหาช่องสถานี (ภาพที่ 8)
  case-DigitalTV_04
 5. จากนั้นให้รอจนกว่าระบบจะทำการค้นหาช่องสถานีเสร็จ (ภาพที่ 9) จากนั้นระบบจะกลับไปยังช่องแรกที่ค้นหาเจอ (ในการค้นหาช่องอาจจะใช้เวลาหลายนาที)
  case-DigitalTV_05

หมายเหตุ : ในการค้นหาช่องสถานีในระบบ “ดิจิตอล” จะสามารถรับได้ครบทุกช่องนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เสารับสัญญาณให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่อยู่ และการติดตั้งเสารรับสัญญาณอย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการติดตั้งเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้น สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น DTV Service Area” เพื่อช่วยในการหันทิศทางเสารับสัญญาณ
case-DigitalTV_06

การแก้ไขปุ่มกดที่ตัวเครื่องล็อค

ในกรณีที่กดปุ่มที่ตัวเครื่องแล้วหน้าจอแสดงคำว่า “ล็อคปุ่ม” (รูปที่ 1)  สามารถแก้ไขได้ดังนี้
1. กดปุ่ม “MEMU” ที่รีโมทจากนั้นเลือกไปที่เมนู “ทั่วไป” (รูปทึ่ 2) เสร็จแล้วเลือกไปที่เมนู “ล็อกปุ่ม” กดปุ่ม ENTER” เพื่อสั่งปิด

case-Lock_02

การตรวจเช็คกรณีของรีโมทไม่ทำงาน

 1. ตรวจเช็คช่องใส่ถ่านให้แน่ใจว่าได้ใส่ถ่านอย่างถูกต้อง (ภาพที่ 1 และ 2) และเป็นถ่านใหม่ที่ยังใช้งานได้
 2. เปิดกล้องในโทรศัพท์มือถือ จากนั้นนำรีโมทไปกดปุ่มบนรีโมทใส่กล้องโทรศัพท์ (ภาพที่ 3) หากรีโมทใช้งานได้จะมองเห็นเป็นแสงออกมาตอนที่กดปุ่มบนรีโมท (ภาพที่ 4) หากรีโมทใช้ไม่ได้จะไม่มีแสงออกมา
  *การทดสอบนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ยี่ห้อ IPhone ทุกรุ่น

case-Remote_01

case-Remote_02

การปิดโหมดร้านค้า

ขั้นตอนการ เปิด-ปิด โหมดร้านค้า ภาพที่ 1 (รุ่น LTV-4001)
case-Shop_mode01

 • กดปุ่ม MEMU” ที่รีโมทเพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่ 2) จากนั้นเลื่อนไปที่เมนู “รูปภาพ” (ภาพที่ 3) จากนั้นเลือกไปที่ “โหมดร้านค้า” กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเลือก ปิด หรือเปิด โหมดร้านค้า
  case-Shop_mode02

การติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

การติดตั้ง Application เพิ่มเติม (altron SMART TV)

 1. คัดลอกไฟล์นามสกุล ” .APK ” ของแอพพลิเคชั่น ที่จะติดตั้งใส่ใน USB จากนั้นเสียบ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ของ altron SMART TV
 2. กดปุ่ม “HOME” เพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่ 1) จากนั้นเลือกที่ “การจัดการแอพ” แล้วกดปุ่ม “ENTER” เพื่อเข้าหน้า “ผู้จัดการApp” (ภาพที่ 2)  เลือกที่ “ติดตั้ง” หน้าจอจะแสดงแอพพลิเคชั่นที่มีใน USB (ภาพที่ 3)
 3. จากนั้นให้เลือก แอฟพลิเคชั่นที่ต้องการติดตั้งแล้วกดปุ่ม “ENTER” ที่รีโมท หน้าจอจะแสดงหน้าตามภาพที่ 4 เลือกที่ “ติดตั้ง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงความคืบหน้าการติดตั้ง (ภาพที่ 5 และ 6)
  case-installAPP_01

การเชื่อมต่อ Internet บน altron SMART TV

การเชื่อมต่อ Wifi

 1. กดปุ่ม HOME” ที่รีโมท (ภาพที่ 1) เพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่ 2) จากนั้นเลือกที่ “การตั้งค่า” กดปุ่ม ENTER” เพื่อไปหน้าต่อไป (ภาพที่ 3)
  case-ConnectWiifi_01
 2. จากภาพที่ 3 เลือกที่ “เครือข่าย” เสร็จแล้วกดปุ่ม ENTER” หน้าจอจะแสดงเครือข่าย Wifi (ภาพที่ 4)
  case-ConnectWiifi_02
 3. เลือกเครือข่าย Wifi ที่ต้องการใช้ กดปุ่ม ENTER” เพื่อยืนยันการเลือก จากนั้นให้ใส่รหัส Wifi (ภาพที่ 5) แล้วกดเชื่อมต่อ เพื่อทำการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงชื่อเครือข่ายที่เชื่อมต่อ (ภาพที่ 6)
  case-ConnectWiifi_03

การเชื่อมต่อกับสาย Land

 1. ใช้สาย Lan เสียบเข้ากับช่องเสียบสาย Lan ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง (ภาพที่ 1 และ 2)
 2. จากนั้นเข้าตั้งค่าแบบเดียวกันกับการเชื่อมต่อ wifi ตรงหน้าเมนู “เครือข่าย” “โหมดอินเทอร์เน็ต” ให้เลือกเป็น “เครือข่ายเคเบิ้ล” (ภาพที่ 3)
  case-ConnectInternet

การอัพเดทซอฟท์แวร์ทาง USB

1. Copy ข้อมูล Software แต่ละรุ่นที่ต้องการอับใส่ใน USB
2. จากนั้นนา USB ที่มีข้อมูล Software รุ่นนั้นๆ เสียบที่ช่องเสียบ USB ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง (ภาพที่ 1 และ 2)
3. กดปุ่ม “MEMU” ที่รีโมทเพื่อเข้าหน้าเมนู (ภาพที่3) จกนั้นกดปุ่ท “ENTER” เพื่อยืนยันการเลือก
4. จากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าต่างตามรูปภาพที่4 จากนั้นให้กดปุ่ม “ลูกศรซ้าย” เพื่อยืนยันการอับเกรดซอฟแวร์ หน้าจอจะแสดงการอับเกรดตามรูปภาพที่ 5 และ 6
case-Upgrade-FW

การ Reset เครื่อง

การตั้งค่ารีเซ็ตเครื่อง

 1. กดปุ่ม MEMU” ที่รีโมทเพื่อเข้าหน้าเมนูจากนั้นเลื่อนไปที่เมนู “ทั่วไป” หรือ เมนู “ตัวเลือก” (ภาพที่ 1 และ 2) จากนั้นเลือกไปที่ Reset” เสร็จแล้วกดปุ่ม ENTER” เพื่อเลือก
 2. กดปุ่ม “ลูกศรซ้าย” เพื่อยืนยันการเลือก (ภาพที่ 3) ระบบจะทำการรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูต่างๆ ให้กลับเป็นค่าเดิมจากโรงงาน (ภาพที่ 4)
  case-Reset_01